Statut

STATUT

Stowarzyszenia Pomocy

Osobom Przewlekle Chorym i Bezdomnym

„WIGOR”

(tekst jednolity)

Luty 2023r.

 

Rozdział 1

Nazwa, teren działania, siedziba

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym
i Bezdomnym „WIGOR”.

 

§2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gdańsk.

 

§3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem województwa pomorskiego.

Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju (na terenie innych państw) z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 

§4

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami

pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji
na zasadach pełnej autonomii.

 

§5

Stowarzyszenie swoją działalność opiera na pracy społecznej swych członków.
Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać także pracowników, podmioty gospodarcze oraz powoływać biura.

 

§6

Stowarzyszenie jest powołane na czas nieokreślony. Posiada osobowość prawną i działa
na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach
oraz postanowień niniejszego statutu.

 

Rozdział 2

Cele i zadania oraz sposoby realizacji

§1

Główne cele działania:

 1. Udzielanie tymczasowego miejsca pobytu osobom ubogim, bezdomnym, niepełnosprawnym i chorym w posiadanych przez Stowarzyszenie lokalach.
 2. Prowadzenie działalności profilaktycznej, resocjalizacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej, terapeutycznej, mającej na celu prawidłową socjalizację ww. osób.
 3. Wsparcie osób bezdomnych w uzyskaniu stałego miejsca pobytu.
 4. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych społecznie.
 5. Promowanie idei wolontariatu. Tworzenie warunków stymulujących proces rozwoju
  i upowszechniania postaw wolontariackich, zwłaszcza wśród młodego pokolenia.

 

§2

 Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:

 1. Zakładanie i prowadzenie miejsc tymczasowego pobytu, w tym schronisk
  i noclegowni, mieszkań treningowych i innych placówek dla potrzebujących.
 2. Działalność profilaktyczną, resocjalizacyjną, opiekuńczą, wychowawczą
  i terapeutyczną, a w szczególności:
 3. udzielanie wsparcia psychicznego
 • pomoc psychologiczna i pedagogiczna,
 • prowadzenie różnych form terapii indywidualnej i grupowej,
 • psychoedukacja,
 • poradnictwo zawodowe,
 1. udzielanie pomocy socjalnej,
 2. udzielanie pomocy prawnej i ochrona praw osób potrzebujących.
 3. Współdziałanie z administracją rządową, samorządem terytorialnym, organizacjami pozarządowymi, organizacjami i innymi instytucjami.
 4. Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej.

 

Rozdział 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§1

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
 3. zwyczajnych,
 4. wspierających,
 5.  
 6. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

 

§2

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który:
 2. złożył pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia,
 3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 4. akceptuje cele Stowarzyszenia i pragnie przyczynić się do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia.
 5. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały Zarządu.
 6.  
 7. §3

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. Czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia.
 2. Korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.
 3. Udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
 4. Zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

 

§4

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. Aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów.
 2. Przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Uczestniczenia w walnych zebraniach członków.
 4. Propagowania idei i haseł Stowarzyszenia oraz zjednywania mu członków
  i sympatyków.
 5. Regularnego płacenia składek członkowskich.

 

§5

 1. Członkowie Stowarzyszenia swoją pracę na rzecz Stowarzyszenia wykonują społecznie, zwłaszcza dotyczy to uczestnictwa w zebraniach, spotkaniach członków, udziału w posiedzeniach statutowych Stowarzyszenia.
 2. Członkowie mogą być etatowymi pracownikami Stowarzyszenia, jeśli wykonują merytoryczne zadania realizowane przez właściwe komórki organizacyjne.

 

§6

 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

 

§7

Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa na skutek:

 1. Dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej
  na ręce Zarządu.
 2. Wykluczenia przez Zarząd z powodu:
 3. nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich,
 4. rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
 5. braku przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.
 6. Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.
 7. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

Rozdział 4

Władze i struktura Stowarzyszenia

§1

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
 2. Walne Zebranie Członków,
 3. Zarząd,
 4. Komisja Rewizyjna.

 

§2

 1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.
 2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

§3

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych
do głosowania, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

 

§4

 1. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.
 2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera prezesa, wiceprezesa i skarbnika.
 3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, w tym przewodniczącego wybieranego
  na pierwszym posiedzeniu komisji.

 

§4

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co pięć lat, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie
  w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków. W drugim terminie uchwały Walnego Zebrania są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków.
 4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
 6. z własnej inicjatywy,
 7. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
 8. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 9. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni
  od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§5

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia.
 2. Uchwalanie zmian statutu.
 3. Wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia.
 4. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 5. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia.
 6. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
 7. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
 8. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego.
 9. Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

 

§6

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie
  z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenia
  na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera prezesa, wiceprezesa i skarbnika.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz
  na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

 

§7

Do kompetencji Zarządu należą:

 1. Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia.
 2. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków.
 3. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
 4. Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej.
 5. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 6. Przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia.
 7. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
 8. Ustalanie wysokości składek członkowskich.

 

§8

 1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, w tym przewodniczącego, zastępcy
  oraz sekretarza.
 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak
  niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

 

§9

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia.
 2. Ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu.
 3. Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia.
 4. Wnioskowanie do walnego zebrania członków o udzielanie absolutorium Zarządowi.
 5. Wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności.
 6. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

 

Rozdział 5

Majątek i gospodarka finansowa

§1

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
 2. składki członkowskie,
 3. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej,
  ze sponsoringu,
 4. dotacje, subwencje, udziały, lokaty,
 5. dochody z własnej działalności.
 6. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 8.  
 9. §2

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych,

uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

 

§3

Zabrania się:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. Przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.